var dataLayer = [ { 'environment': 'live' } ];

Privacybeleid

Essity privacybeleid

Essity AB en haar dochterondernemingen en filialen (gezamenlijk ‘Essity’ of ‘wij’ of ‘ons’) respecteren uw informatie en nemen de privacy van gegevens serieus. Dit Privacybeleid beschrijft hoe Essity informatie die u ons via onze websites verstrekt, verzamelt, gebruikt, openbaar maakt, opslaat en anderszins verwerkt.

1. Categorieën persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

Metadata

U kunt onze website of app gebruiken zonder persoonsgegevens over uzelf te verstrekken. In dat geval verzamelt Essity alleen de volgende metadata die voortkomen uit uw gebruik: Verwijzingspagina, datum en tijdstip van toegang, verzonden datavolume, status van transmissie, soort webbrowser, IP-adres, besturingssysteem, gebruikersinterface, taal en versie van browser software.

 Account

Als u een account aanmaakt op de website of in de app, kunt u gevraagd worden uw persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld: naam, postadres, e-mailadres, gekozen wachtwoord, telefoonnummer, bankgegevens, creditcardgegevens, factuur- en afleveradres, interesse in bepaalde producten/diensten (vrijwillig), verzoek om reclame te ontvangen per e-mail (vrijwillig). Essity verwerkt deze persoonsgegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren, om u reclamemateriaal aan te bieden (voor zover wettelijk toegestaan) en om uw interesses te analyseren voor reclamedoeleinden.

Bestellingen

Als u een bestelling plaatst via onze website of app, verzamelt en verwerkt Essity de volgende persoonsgegevens: uw accountgegevens, soort en aantal producten, aankoopprijs, besteldatum, bestelstatus, retouren en verzoeken aan de klantenservice. Essity verwerkt dergelijke persoonsgegevens om haar contract met u na te komen, de bestelde producten te leveren, klantenservice te bieden, wettelijke verplichtingen na te komen, rechtsvorderingen te onderbouwen, in te stellen of uit te oefenen, en voor reclame op maat.

Sweepstakes

Als u deelneemt aan een sweepstake, verzamelt en verwerkt Essity de volgende persoonsgegevens: naam, postadres, e-mailadres, deelnamedatum, selectie als winnaar, prijs en antwoord op de wedstrijdvraag. Essity verwerkt deze persoonsgegeven om de sweepstake te organiseren, de winnaar te informeren, de prijs naar de winnaar te sturen, het evenement te organiseren en voor reclamedoeleinden.

Gezondheidsgegevens

Als u bepaalde producten bestelt, verzamelt en verwerkt Essity ook informatie over uw gezondheidstoestand; deze informatie wordt afgeleid uit uw aankoop. Gezondheidsgegevens zijn gevoelige gegevens en Essity treft alle nodige maatregelen om dergelijke gevoelige gegevens te beschermen volgens de wettelijke voorschriften. Naast uw toestemming, en indien van toepassing volgens de lokale wetgeving, kan Essity uw gezondheidsgegevens verzamelen en verwerken om haar contract met u na te komen, de bestelde producten te leveren, klantenservice te bieden, wettelijke verplichtingen na te komen, rechtsvorderingen te onderbouwen, in te stellen of uit te oefenen, en voor reclame op maat.

2. Derden

Doorgifte naar externe dienstverleners

Essity kan externe dienstverleners inschakelen, die optreden als gegevensverwerker voor Essity, om bepaalde diensten aan Essity te verlenen, bijvoorbeeld op het gebied van website-ontwikkeling, marketing of IT-ondersteuning. Bij het uitvoeren van dergelijke diensten kunnen de externe dienstverleners toegang hebben tot uw persoonsgegevens en/of deze verwerken.

Wij vragen deze externe dienstverleners bepaalde veiligheidsmaatregelen in te voeren en te handhaven om de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen

Andere ontvangers

Essity kan persoonsgegevens - in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming - doorgeven aan wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, juridisch adviseurs, externe consultants of zakenpartners. In het geval van een fusie of overname kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de derde partijen die bij de fusie of overname betrokken zijn.

Internationale doorgiften van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verzamelen of ontvangen, kunnen worden doorgegeven aan of verwerkt door ontvangers, inclusief agenten in dezelfde ondernemingsgroep, die zich in het buitenland bevinden, inclusief binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) bevinden. De landen omvatten diegenen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden overeenkomstig de Europese wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Essity zal alle noodzakelijke maatregelen treffen om te garanderen dat doorgifte buiten de EER, of buiten andere oorspronkelijke grondgebieden, voldoende beschermd worden overeenkomstig toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Met betrekking tot doorgifte naar landen waar onvoldoende gegevensbescherming wordt geboden, geldt dat wij passende veiligheidsmaatregelen treffen door bijvoorbeeld gebruik te maken van modelbepalingen inzake gegevensbescherming zoals vastgesteld door de Europese Commissie of een toezichthoudende instantie zijn goedgekeurd, goedgekeurde gedragscodes in combinatie met bindende en afdwingbare toezeggingen van de ontvanger, andere lokale wettelijke overdrachtsregelingen zoals specifieke contractuele bepalingen en bindende bedrijfsregels, of goedgekeurde certificeringsregelingen in combinatie met bindende en afdwingbare toezeggingen van de ontvanger. U kunt een kopie van dergelijke passende veiligheidsmaatregelen aanvragen. Neem hiervoor contact met ons op zoals beschreven in art. 9 (Neem contact op).

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Wij kunnen de verwerkingen van uw persoonsgegevens verwerken op basis van de volgende rechtsgrondslagen, indien van toepassing volgens de lokale wetgeving:

 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een contract maatregelen te nemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer u een kind bent;
 • Overige toepasselijke rechtsgrondslagen voor de verwerking van gegevens, met name wettelijke bepalingen van lidstaten.

Wij kunnen de verwerking van uw gevoelige persoonsgegevens verwerken op de volgende rechtsgrondslagen, indien van toepassing volgens de lokale wetgeving:

 • U heeft expliciet toestemming gegeven voor de verwerking van uw gevoelige gegevens voor een of meer welbepaalde doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van Essity of de betrokkene op het gebied van het arbeidsrecht en sociale zekerheid en sociale bescherming;
 • De verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vereist op grond van een wettelijke of contractuele verplichting, is noodzakelijk om een contract aan te gaan met ons of om onze diensten/producten die u heeft aangevraagd te ontvangen, of betreft een vrijwillige keuze door u.

Als u ervoor kiest uw persoonsgegevens niet te verstrekken, kan dit nadelen met zich meebrengen (u zult bijvoorbeeld bepaalde producten of diensten niet kunnen ontvangen). Tenzij anders bepaald, heeft het niet verstrekken van uw persoonsgegevens echter geen juridische gevolgen voor u.

4. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u daarop aanspraak maken?

Als u toestemming heeft gegeven voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden zonder dat u daarvoor andere kosten moet maken dan de transmissiekosten overeenkomstig de basistarieven.

Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming heeft u het recht (i) om inzage van uw persoonsgegevens te vragen, (ii) om rectificatie van uw persoonsgegevens te vragen, (iii) om wissing van uw persoonsgegevens te vragen, (iv) om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, (v) om overdraagbaarheid van gegevens te vragen, (vi) om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (inclusief bezwaar tegen profilering) en (vii) om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering).

Als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op zoals beschreven in art. 9 (Neem contact op).

U heeft bovendien het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.

5. Cookies en andere tracking-technologieën

De website of app maakt gebruik van cookies. Meer informatie kunt u vinden in ons Cookiebeleid.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om u de gewenste diensten en producten te leveren. Na het beëindigen van onze relatie zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens van toepassing zijn (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden). Wij kunnen uw contactgegevens en interesses in bepaalde producten of diensten langer bewaren indien het Essity is toegestaan u reclamemateriaal te sturen. Bovendien kunnen wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde delen van uw persoonsgegevens te bewaren voor een periode van tien jaar na het betreffende belastingjaar. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bewaren na de beëindiging van uw contractuele relatie met ons als wij uw persoonsgegevens nodig hebben om te voldoen aan overige toepasselijke wet- en regelgeving of bij het instellen, uitvoeren of onderbouwen van rechtsvorderingen (alleen op ‘need-to-know’-basis). Na beëindiging van uw contractuele relatie met ons beperken wij het verwerken van persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden zo veel mogelijk.

7. Aanvullende informatie voor consumenten in de Verenigde Staten

Bezoekers, gebruikers en anderen die wonen in de staten Californië, Virginia, Connecticut, Colorado en Utah (de "aanvullende staten") zijn ook onderworpen aan ons aanvullend privacybeleid voor staten, dat hier toegankelijk is. 

8. Updates van ons Privacybeleid

Het kan nodig zijn dat wij ons privacybeleid bijwerken. De laatste versie van ons Privacybeleid is altijd beschikbaar op onze website.

9. Neem contact op

Als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen of als u andere vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u uw verzoek indienen door contact op te nemen met onderstaand mailadres:

dataprivacy@essity.com

Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Zweden.

Over ons